Tlumočnické služby

Vnitřní pravidla pro poskytování tlumočnické služby

Práva uživatele tlumočnické služby:

 • vybrat si tlumočníka
 • kvalitně provedené tlumočení, tlumočník přichází na místo včas
 • vybrat si typ tlumočení (český znakový jazyk, znakovaná čeština, artikulační forma, mix)
 • objednat tlumočení (uživatel nebo jeho rodinný příslušník)
 • zrušit objednávku na tlumočení (uživatel, nebo jeho rodinný příslušník)
 • odmítnout službu
 • sdělit svou připomínku nebo stížnost – vhodit do schránky stížností a přání v UNB, sdělit tlumočníkovi, vedoucímu nebo jinému zaměstnanci UNB
 • nahlížet do své dokumentace
 • ukončit poskytovanou službu během roku bez udání důvodu

Povinnosti uživatele:

 • objednat tlumočení aspoň 1 den předem při běžných záležitostech (úřad, lékař apod.). Doporučujeme však objednat tlumočníka týden dopředu.
 • kontaktovat tlumočníka znakového jazyka v pracovní době
  • pondělí, úterý, středa 9 – 17 hodin
  • čtvrtek 9 – 20 hodin
  • pátek 9 – 15 hodin
 • přijít na schůzku s tlumočníkem včas
 • napsat tlumočníkovi SMS, pokud jde uživatel pozdě na schůzku. Tlumočník musí počkat 15 minut na místě. Pokud má tlumočník čas, čeká, až uživatel přijde. Pokud tlumočník nemá čas (má další schůzku), přeobjedná uživatele na jiné datum.
 • po tlumočení podepsat tlumočníkovi výkaz o tlumočení
 • dodržovat Vnitřní pravidla pro poskytování tlumočnické služby. Při opakovaném porušování pravidel je proveden zápis do Knihy přestupků uživatelů tlumočnické služby.

Příklady porušování pravidel tlumočnické služby:

 • opakovaný pozdní příchod na schůzku (více jak 15 min) bez omluvení
 • opakované nedostavení se na schůzku bez omluvení
 • opakované zrušení objednávky tlumočení na poslední chvíli (1 hod. před tlumočením)
 • opakované bezdůvodné kontaktování tlumočníka mimo pracovní dobu
 • hrubé a neslušné chování vůči tlumočníkovi

Průběh řízení sankcí:

Tlumočníci individuálně posuzují porušování pravidel tlumočnické služby a v případě opakovaných porušení pravidel uživatelem provádí zápisy do Knihy přestupků uživatelů tlumočnické služby.

 1. 2 zápisy do Knihy přestupků – první písemné napomenutí,
 2. další 2 zápisy – uživatel se dostaví na zasedání sankční komise + druhé písemné napomenutí,
 3. další 1 porušení pravidel – odmítnutí poskytování tlumočnické služby na dobu 6 měsíců.

Sankční komise Unie neslyšících Brno (UNB) je tvořena vedoucím zařízení a sociálním pracovníkem. Komise také rozhoduje ve věcech stížností uživatele na průběh tlumočení či chování tlumočníka. Uživatel potvrzuje svým podpisem obdržení písemných napomenutí.