Tlumočnické služby

Poskytujeme tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje, převážně v Brně a jeho okolí. Ve výjimečných případech je možné službu poskytnout v rámci celé ČR.

Tlumočnické služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

číslo registrace: 5756137
Co nabízíme?

Tlumočnické služby jsou určeny lidem se sluchovým postižením, kteří mají potíže v běžné komunikaci a potřebují pomoc druhé osoby – tlumočníka.

Osobám se sluchovým postižením nabízíme dle stupně sluchového postižení a individuálních potřeb tyto druhy tlumočnických služeb:

 • tlumočení do českého znakového jazyka
 • tlumočení do znakované češtiny
 • artikulační forma tlumočení
 • tlumočení na principu totální komunikace (mix)
 • on-line tlumočení

Zajistíme komunikační potřeby pro osoby se sluchovým postižením v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje.

Zajistíme podporu a odpovídající poradenství v návaznosti na veřejné služby.

Obrátit se na nás může kdokoli se sluchovým postižením, není potřeba žádné doporučení.

Cíle tlumočnických služeb

– překonat informační a komunikační bariéry mezi uživateli služby a majoritní společností
– podpořit integraci osob se sluchovým postižením do společnosti a tím zlepšit kvalitu jejich života
– zprostředkovat kontakt se společenským prostředím

Cílová skupina

Osoby se sluchovým postižením (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí) všech věkových kategorií.

Cena služby

ZDARMA pro osoby se sluchovým postižením, které jsou občany ČR.

Tlumočení na soukromých akcích jako jsou obřady (svatba, pohřeb, křest aj.) je zdarma pro občany ČR.

ALE

Tlumočení na oslavách, večírcích, rekreačních pobytech, zájmových aktivitách a kulturních akcích v ČR i v zahraničí si hradí uživatel sám (viz Ceník).

Formy

1. Terénní služby

Tlumočnické služby jsou poskytovány například na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, při pracovních pohovorech, v bankách, při běžných pracovních a osobních záležitostech ad.

Terénní tlumočnické služby poskytujeme na celém území Jihomoravského kraje, převážně v Brně a okolí. Ve výjimečných případech je možné službu poskytnout v rámci celé ČR.

2. Ambulantní služby

Při této formě služby, která je poskytovaná v prostorách organizace, nabízíme telefonické vyřízení osobních záležitostí (např. objednání k lékaři, dotazy na úřady, otvírací dobu …), pomoc při vyplňování formulářů, přetlumočení tištěných textů, pomoc při vyřizování průkazů ZTP, ZTP/P, orientaci v oblasti kompenzačních a komunikačních pomůcek, postupu, jak získat příspěvek (na mobilitu, kompenzační pomůcku aj.), pomoc  v krizové situaci apod.

Dále poskytujeme i:

 • on-line tlumočení znakového jazyka a poradenství
 • textové tlumočení psanou češtinou

On-line tlumočení znakového jazyka a poradenství (Skype, FaceTime, WhatsApp)

Tlumočník je přítomen u PC (případně iPadu, mobilního telefonu) s připojením na komunikační aplikaci a webkameru. Pracovník komunikuje prostřednictvím webkamery a zprostředkovává následující 2 činnosti:

a) Tlumočení – telefonické vyřízení osobních záležitostí (např. objednání k lékaři, dotazy na úřady, otvírací dobu …)

b) Základní poradenství – pomoc při vyřizování průkazů ZTP (zvlášť tělesně postižený), ZTP/P (zvlášť tělesně postižený s průvodcem), orientaci v oblasti kompenzačních a komunikačních pomůcek, postupu, jak získat příspěvek (na mobilitu, kompenzační pomůcku aj.), pomoc v krizové situaci a zodpovídání dalších dotazů.

Pokud služba právě není dostupná, omlouváme se, tlumočnice právě tlumočí v terénu.

Textové tlumočení psanou češtinou

Uživatel napíše dotaz na UNB, kde ho „textový“ tlumočník přetlumočí do mluvené řeči a pak uživateli přepíše zpět odpověď. Textový tlumočník komunikuje textovou formou (formou chatu) a zprostředkovává následující 2 činnosti:

a) Textové tlumočení – telefonické vyřízení osobních záležitostí (např. objednání k lékaři, dotazy na úřady, otvírací dobu …)

b) Základní poradenství – pomoc při vyřizování průkazů ZTP (zvlášť tělesně postižený), ZTP/P (zvlášť tělesně postižený s průvodcem), orientaci v oblasti kompenzačních a komunikačních pomůcek, postupu, jak získat příspěvek (na mobilitu, kompenzační pomůcku aj.), pomoc v krizové situaci a zodpovídání dalších dotazů.

Dále jsou tlumočnické služby poskytovány i při fakultativních činnostech UNB:

 • na přednáškách
 • na seminářích
 • při cvičení
 • při tvořivých dílnách
 • při kulturních, sportovních, pobytových a dalších akcích naší organizace

Tlumočnické služby úzce spolupracují s další naší sociální službou odborného sociálního poradenství – zvláště s poradnou kompenzačních a komunikačních pomůcek pro sluchově postižené a poradnou pro nedoslýchavé.

Jak objednat tlumočnické služby:

Při nenadálých záležitostech (lékařská pohotovost, úraz, nehoda, apod.) je možné kontaktovat tlumočníka ihned na tel. čísle: +420 776 519 661.

Při běžných záležitostech doporučujeme objednání terénního tlumočníka 1 týden dopředu, nejpozději však 1 den předem.

Zásady poskytování tlumočnických služeb

– individuální přístup k uživatelům
– zachování mlčenlivosti – informace o uživateli a poskytované službě nesmí být předány další osobě bez jeho souhlasu
– bezplatnost – služba je poskytována pro uživatele bez poplatku
– respektování svobodné vůle uživatele
– respektování práva na soukromí, zachování důstojnosti a diskrétnosti
– flexibilita – přizpůsobujeme se potřebám uživatelů
– zaměření na celek – na situaci uživatele se pohlíží v souvislostech
– posílení vlastní vůle uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace
– zprostředkování informací o návazných službách
– princip spolupráce s odborníky a dalšími institucemi
– rovný přístup ke všem uživatelům (nestrannost) – služba je určena pro všechny uživatele bez ohledu na jejich zdravotní postižení, rasu, barvu pleti, jazyk, pohlaví, sexuální orientaci, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.