Odborné sociální poradenství

Vnitřní pravidla pro poskytování služby OSP

Práva uživatele služby odborné sociální poradenství:

 • při příchodu do zařízení být přijat odpovědným pracovníkem, který jej bude informovat o poslání a službách organizace
 • pokud pracovník nemůže poskytovat požadovanou službu ihned, má uživatel právo požadovat poskytnutí služby zpravidla nejpozději do 7 dní
 • informován o možnostech, provozní době a jménech zaměstnanců organizace, kteří s nimi budou pracovat, o způsobu vedení dokumentace, podávání podnětů a stížností a ochraně svých osobních údajů
 • samostatně rozhodovat o plánování postupu při poskytování pomoci, volit jednotlivé kroky
 • vystupovat i anonymně
 • sdělit svou připomínku nebo stížnost – vhodit do schránky stížností a přání v UNB, sdělit pracovníkovi, vedoucímu nebo jinému zaměstnanci UNB
 • nahlížet do své dokumentace
 • změnit svého osobního pracovníka
 • odmítnout službu
 • vyžádat si písemnou smlouvu o poskytnutí služby
 • ukončit poskytovanou službu bez udání důvodu

Povinnosti uživatele:

 • požadovat poskytnutí služeb poradců pouze v pracovní dobu UNB
 • jednat vůči ostatním uživatelům přítomným v zařízení a pracovníkům zařízení v souladu s pravidly slušnosti a dobrého občanského soužití
 • nepoškozovat majetek ostatních přítomných uživatelů, ani zařízení
 • pokud se uživatel předem objedná, přijde na domluvenou schůzku včas
 • uživatel je povinen dodržovat Vnitřní pravidla pro poskytování služby odborné sociální poradenství. Při opakovaném porušování pravidel je proveden zápis do Knihy přestupků uživatelů služby odborného sociálního poradenství.

Příklady porušování pravidel služby:

 • opakovaně si objednává schůzku, na kterou se nedostaví
 • opakované bezdůvodné kontaktování pracovníka mimo pracovní dobu
 • hrubé a neslušné chování vůči pracovníkovi

Průběh řízení sankcí:

Pracovníci individuálně posuzují porušování pravidel služby odborné sociální poradenství a v případě opakovaných porušení pravidel uživatelem provádí zápisy do Knihy přestupků uživatelů služby odborného sociálního poradenství.

 1. 2 zápisy do Knihy přestupků – první písemné napomenutí,
 2. další 2 zápisy – uživatel se dostaví na zasedání sankční komise + druhé písemné napomenutí,
 3. další 1 porušení pravidel – odmítnutí poskytování služby odborného sociálního poradenství na dobu 6 měsíců.

Sankční komise Unie neslyšících Brno (UNB) je tvořena vedoucím zařízení, sociálním pracovníkem a nezávislým odborným sociálním poradcem UNB. Komise také rozhoduje ve věcech stížností uživatele na průběh služby či chování pracovníka. Uživatel potvrzuje svým podpisem obdržení písemných napomenutí.