Odborné sociální poradenství

Poskytujeme poradenství osobám se sluchovým postižením srozumitelnou formou, jak se vyrovnat s nepříznivou sociální situací v běžném životě v souladu s Kartou potřeb Jihomoravského kraje, včetně zajištění spolupráce s dalšími subjekty.

Odborné sociální poradenství

číslo registrace: 2619136
Poslání

Posláním služby odborného sociálního poradenství je poskytovat rady, informace, pomoc a podporu osobám se sluchovým postižením všech věkových kategorií. Lidem se sluchovým postižením pomáháme překonávat informační a komunikační bariéru a snažíme se maximálně podporovat jejich integraci do společnosti.

Cíle služby odborného sociálního poradenství

– odstraňování komunikačních a informačních bariér
– zvyšování samostatnosti a nezávislosti
– pomoc při řešení krizových životních situací

Cílová skupina

Osoby se sluchovým postižením (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí a uživatelé KI) všech věkových kategorií, rodinní příslušníci a přátelé osob se sluchovým postižením.

Cena služby

ZDARMA pro osoby se sluchovým postižením, které jsou občany ČR.

Forma

Odborné sociální poradenství je poskytováno ambulantní formou (v prostorách Unie neslyšících Brno, z.s.) a terénní formou.

Co nabízíme?

Poradenství k praktickému použití moderních kompenzačních a komunikačních pomůcek
Poskytujeme odborné sociální poradenství zaměřené na pomůcky pro osoby se sluchovým postižením. Uživatelé získají informace o přehledu pomůcek, o možnosti jejich zakoupení, informace o získání příspěvku na pomůcky, aj. Uživatelům nabízíme možnost si pomůcky vyzkoušet či zapůjčit do domácího prostředí. Poskytovaná služba je především ambulantního charakteru, přesto v některých případech poskytujeme poradenství v situaci správného užívání kompenzační pomůcky i v domácím prostředí uživatele.

Poradna pro nedoslýchavé
Poradna pro nedoslýchavé je zaměřena především pro uživatele sluchadel. Poskytujeme informace a pomoc v případech, kdy uživatel potřebuje poradit jak získat sluchadlo, nebo má rozbité sluchadlo, potřebuje vyčistit sluchadlo, má problémy s ušní tvarovkou, která tlačí, vypadává z ucha, nebo když sluchadlo má tvrdou hadičku, či píská aj.

Psychologické poradenství za účasti tlumočníka znakového jazyka
V psychologickém poradenství zajišťujeme odborné psychoterapeutické poradenské služby pro neslyšící v rámci poradny s názvem „Rodinné a individuální poradenství“. Formy práce s uživatelem: rodinné a individuální poradenství, systemická rodinná terapie, příležitostně i terénní poradenství a poskytnutí služby přímo v domácím prostředí, písemný kontakt.

Orientace v sociálních systémech
Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblastech příspěvků na pomůcky, průkazek ZTP, pomoc při jednání s úřady, při hledání zaměstnání, studia, bydlení, ubytování apod., pomoc při vyplňování různých formulářů, sestavení různých podání, pomoc při kontaktu se slyšícími osobami, prosazování práv a zájmů, možnost telefonického vyřízení, zprostředkování kontaktů na organizace, a další…)

Služba odborného sociálního poradenství úzce spolupracuje s další naší sociální službou – tlumočnickými službami.

Zásady pro odborné sociální poradenství

– individuální přístup k uživatelům
– zachování mlčenlivosti – informace o uživateli a poskytované službě nesmí být předány další osobě bez jeho souhlasu
– bezplatnost – služba je poskytována pro uživatele bez poplatku
– respektování svobodné vůle uživatele
– respektování práva na soukromí, zachování důstojnosti a diskrétnosti
– flexibilita – přizpůsobujeme se potřebám uživatelů
– zaměření na celek – na situaci uživatele se pohlíží v souvislostech
– posílení vlastní vůle uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace
– zprostředkování informací o návazných službách
– princip spolupráce s odborníky a dalšími institucemi
– rovný přístup ke všem uživatelům (nestrannost) – služba je určena pro všechny uživatele bez ohledu na jejich zdravotní postižení, rasu, barvu pleti, jazyk, pohlaví, sexuální orientaci, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.