Historie UNB

Léta Páně 1998, aneb historie Unie neslyšících Brno, z.s.
očima předsedy Svatopluka Žambocha

Historie

Již v roce 1956, jsem spoluzakládal Svazarm neslyšících v Brně Řečkovicích na pozemku Sokola Řečkovice kdy se neslyšící začali organizovaně scházet v Základní organizaci č.506 – SVAZARM neslyšících Brno, v klubovně střelnice.

V roce 1991 jsme založili s přáteli pobočku České unie neslyšících, jako členská organizace s názvem „ČUN oblast Brno„.

V roce 1996, spolu se SORDOSem (sdružení pro kulturu neslyšících), otevřeli vlastní denní vzdělávací stacionář – centrum pro neslyšící na Božetěchově ulici č. 1., kde sluchově postižení a různí odborní pracovníci mohli získat informace z různých oblastí zájmu.

V r. 1998, po 7 letech existence pod Českou unií neslyšících Praha (ČUN Praha) jsme se s panem Mgr. Otem Panským z Olomouce rozhodli, že se osamostatníme. Hlavním důvodem našeho plánovaného osamostatnění, byla eliminace neprůhledného financování naší organizace, neboť podstatná část finančních prostředků zůstávala v Praze.

Zrušili jsme jen název „Česká“  a vznikla tak „Unie neslyšících Brno, z.s.“ (UNB). V roce 2004 naše prostory rekonstruovala VUT a my jsme si našli prostory na Palackého tř. 120, Brno – Královo Pole. Díky projektu SROP jsme vybudovali multimediální učebnu. Od roku 2007 si zaregistrovala Unie neslyšících Brno, z.s. dvě sociální služby: Tlumočnickou službu a Odborné sociální poradenství.

V minulosti jsme úspěšně iniciovali:

– výrobu prvního psacího telefonu s českou klávesnicí pro neslyšící
– telefonní operátorskou službu pro SP při SPT Telecom, později Český Telecom, po té O2 Telefonica, a.s.
– 4-dílné CD Kurzy české znakové řeči
– SROP: „Víceúčelové středisko pro multimediální vzdělávání SP“ – vybavení učeben a prostor pro počítačové kurzy, kurzy českého znakového jazyka, vzdělávací a zábavné programy pro neslyšící apod.
– EQUAL: soubor materiálů pro celoživotní vzdělávání neslyšících (CD – Kompenzační a komunikační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé; DVD – Zásady správné komunikace s osobami se sluchovým postižením a Česko-rakouský znakový jazyk pro oblast zdravotnictví)
– rekvalifikační kurzy ZJ s akreditací MŠMT (od 2007 dodnes)
– Kavárnu „U Žambocha“, kde pracují SP osoby
– provozujeme on-line prodej pomůcek na www.pomuckyproneslysici.cz

Kdo jsme?

Unie neslyšících Brno, z.s. je nestátní, neprofitní, nezávislá organizace, jejíž historie sahá do roku 1991, kdy byla založena pod názvem Česká unie neslyšících oblast Brno, se sídlem v Praze. V roce 1998 došlo k úplnému osamostatnění a spolu s Oblastní unií neslyšících Olomouc, Jihlavskou unií neslyšících a Plzeňskou unií neslyšících jsme byli spoluzakladateli střechové organizace Českomoravská jednota neslyšících, jejíž sídlo je na naší adrese.

Záměrem vytvoření Českomoravské jednoty neslyšících bylo zejména sjednotit roztříštěné organizace sluchově postižených tak, aby dotace a péče pro sluchově postižené byla poskytována organizacích přímo v regionech bez toho, aby podstatná část finančních prostředků zůstávala na ústředí s možností rozhodování o způsobu práce podle místních možností, schopností nabídky a poptávky služeb. Zakladateli Unie neslyšících Brno, z.s. byli dobrovolní aktivisté i profesionální pracovníci neslyšících.

Posláním Unie neslyšících Brno, z.s. je je především pomáhat všem sluchově postiženým bez rozdílu. Řeč a sluch jsou základními předpoklady ke komunikaci. Vzhledem k tomu, že tito lidé mají narušeny, či se jim vůbec nedostává sluchových schopností, nemůže dojít k rozvinutí řeči přirozenou cestou a mají tak zhoršené podmínky ke komunikaci. Chceme pomoci vyrovnávat následky sluchového postižení, pozvedávat psychické a občanské sebevědomí, učit žít sluchově postižené plným životem a integrovat je do společnosti zdravých lidí.

Prosazujeme pokrokové způsoby poskytování sociálních, poradenských a komunikačních služeb, které vedou k nezávislému životu. Důraz klademe na individuální přístup ke klientovi a na vytvoření takových podmínek, aby směřovali ke snižování komunikační bariéry.

Cíle

Naším cílem je poskytovat služby, přenášet poznatky vědy a techniky sluchově postiženým a přizpůsobit naši činnost hlavnímu proudu integrace ve společnosti. Naší snahou je vytvořit podmínky, kde by se sluchově postižení stali sebevědomí a nezávislí lidé. Toho je možné dosáhnout především díky kvalitním kompenzačním, komunikačním a telekomunikačním pomůckám. Důraz proto klademe na jejich osvětu a seznamování se s možností jejich používání.

Dalším cílem je rozšiřování znakového jazyka neslyšících mezi širokou veřejnost, protože čím více zdravých lidí bude znát alespoň základy znakového jazyka, tím budou mít sluchově postižení, zvláště neslyšící, snadnější komunikaci.

Snažíme se o navrácení budovy na Vodové 35 do správy brněnských neslyšících, budova byla odcizena Svazem Československých invalidů  v r. 1949 a v r. 1990 podvodem převedena na Svaz neslyšících a nedoslýchavých se sídlem v Praze.

Více najdete v knize, kterou vydala Unie neslyšících Brno, z.s. v roce 2021