Ukončené projekty
Vzdělávání dospělých v oblasti asistivních technologií pro osoby se sluchovým postižením

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

„Projekt č.: 2018-1-CZ01-KA204-048059 „Vzdělávání dospělých v oblasti asistivních technologií pro osoby se sluchovým postižením (OSP“) je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“

„This project no.: 2018-1-CZ01-KA204-048059 Adult Education in a field of assistive technology for hearing impaired people (OSP)“ has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein“

Cílem projektu je vytvoření systému tréningových aktivit formou kurzů a seminářů pro 6 skupin prostřednictvím výstupů IO1, IO2 a IO3.

Uskuteční se 4 setkání M1, M2, M3, M4 a 3 mezinárodní semináře E1, E2, E3 v oblasti asistivních technologií.

Projekt je určen pro:

1. pracovníky audiologie, prodejce kompenzačních pomůcek, a center vydávající kompenzační a komunikační technologie pro osoby se sluchovým hendikepem.

2. pracovníky poskytující odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, tlumočníky a osoby se sluchovým hendikepem.

3. vyučující a sociální pracovníky MŠ, základních škol, středních škol 

4. instituce poskytující podporu pro studenty VŠ.

5. architekty, plánovače, investory, stavebníky, kteří plánují vytvořit prostory a aplikace pro komunikační bezbariérovost. Provozovatele kina, divadla, veřejné dopravy apod.

6. osoby se sluchovým hendikepem, kteří dále pracují s nedoslýchavými nebo neslyšícími osobami a mohou snížit komunikační bariéry mezi sluchově hendikepovanými a intaktní společností.

Projekt je součástí průřezových priorit v oblasti sociálního začleňování, když působí v oblasti vzdělávání a poradenství pro osoby se sluchovým postižením (dále jen OSP) a jejich lektory s cílem poskytnout OSP lepší orientaci v nejnovějších trendech používání asistivních technologií a kompenzačních pomůcek pro OSP. V procesu vzdělávání budou v rámci projektu využity moderní technologie a postupy (interaktivní vzdělávací materiály s využitím audiovizuálních prvků, tutoriály, příklady dobré a špatné praxe atd.) respektující specifické potřeby OSP (jasné, lehce srozumitelné formulace, možnost odezírání mluveného projevu, ve videosekvencích interaktivního on-line katalogu a metodiky titulky, příp. volitelný simultánní překlad do znakového jazyka jednotlivých partnerských zemí, přehledná struktura, náměty na praktická cvičení s aktivní účastí OSP atd.). Celkové pojetí vzdělávacích aktivit předpokládá účinné využívání moderních informačních a komunikačních technologií.