Ukončené projekty
Celoživotní vzdělávání neslyšících Pro plný život

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem Evropskou Unií a statním rozpočtem České republiky.

Projekt II. kola výzvy iniciativy Společenství EQUAL. Tento projekt je zaměřen na celoživotní vzdělávání neslyšících a na zlepšení jejich komunikace s majoritní společností. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a statním rozpočtem České republiky. Projekt probíhá od července 2005 do července 2008 a spolupracuje na něm 10 partnerů z ČR spolu s partnery z Německa a Rakouska.

Přehled nabízených služeb a dalších výstupů projektu

Všechny aktivity respektují specifika osob se sluchovým postižením:

1) Kurz znalostí vyhlášky 50/78 Sbírka zákonů zakončený zákonem stanovenou zkouškou.

Speciální kurz pro neslyšící elektrikáře umožňující jim složit zkoušku, která je podmínkou pro výkon jejich povolání.

2) Workshopy novinek z oblasti informační a počítačové techniky.

Pravidelné workshopy seznamující sluchově postižené pracovníky a studenty oboru ICT o novinkách v této dynamicky se rozvíjející oblasti.

3) E-learningový kurz počítačové grafiky.

Kurz počítačové grafiky zohledňující specifika výuky osob se sluchovým postižením – srozumitelně psané učební texty, grafika, obrázky a video – včetně znakovaných pasáží. Kombinace individuálního studia pomocí internetu a tutoriálů (osobních setkání) se zkušenými lektory z PřF Ostravské univerzity – fakulty, která už 7 let vypisuje pro neslyšící speciální studijní obor Informační a výpočetní technika.

4) Přípravný kurz ke studiu na vysoké škole pro neslyšící uchazeče o VŠ studium.

Kurz kombinující e-learningové studium a sérii workshopů (ve znakovém jazyce). Jeho cílem je připravit sluchově postižené zájemce o VŠ studium nejen k přijímacím zkouškám, ale také poradit při výběru vhodného oboru a poskytnout další znalosti nutné pro úspěšný start tohoto studia.

5) Rekvalifikační a rehabilitační kurz „Základy obsluhy osobního počítače, práce s internetem a elektronickou poštou pro sluchově postižené a neslyšící“.

První takto specializovaný kurz pro sluchově postižené a neslyšící v rámci ČR, který získal akreditaci MŠMT. Je uznáván úřady práce jako řádná rekvalifikace nebo pracovní rehabilitace. V důsledku toho je také účast neslyšících v tomto kurzu plně financována úřady práce (a to nejen u nezaměstnaných). Kurz v maximální míře využívá názorné, lehce srozumitelné grafické učební opory, výkladu ve znakovém jazyce a individuálního přístupu odborných sluchově postižených lektorů. Kurz tak mohou souběžně absolvovat neslyšící i nedoslýchaví.

6) Seminář „Kompenzační a komunikační pomůcky“.

Seminář přehlednou a srozumitelnou tvorbou seznamuje s historií, současností i úplnými novinkami v dané oblasti. Součástí je obsáhlá PowerPointová prezentace a tištěný informační materiál.

7) Cyklus workshopů v oblasti výchovné dramatiky neslyšících.

Součástí nabídky jsou i 3 výukové filmy „Rytmus“, „Líčení a maska“ a „Rekondiční a rehabilitační cvičení“ zaměřené na aktivity osob se sluchovým postižením v této oblasti.

8) Licenční kurzy neslyšících trenérů neslyšících sportovců.

Kurzy umožňující získat neslyšícím zájemcům o práci trenéra patřičné znalosti, složit zkoušky a získat trenérskou licenci. V rámci projektu proběhnou kurzy pro plavání, lehkou atletiku a kopanou. Následně budou probíhat další kurzy podle zájmu neslyšících sportovců.

9) Speciální mezinárodní internetový server www.startindenjob.de.

Je to umožňující výměnu zkušeností při hledání práce a pracovním uplatnění mezi sluchově postiženými z ČR, Německa a Rakouska. Součástí serveru je i nabídka volných míst pro sluchově postižené ze všech 3 zemí. Jedná se o první systematický pokus pootevřít evropský pracovní trh i osobám se sluchovým handicapem.

10) Zásady správné komunikace s osobami se sluchovým postižením pro pracovníky veřejných institucí.

Série jednodenních seminářů určených pracovníkům veřejné správy, sociálních služeb, úřadů práce, zdravotnických zařízení, policie atd. seznamujících tyto pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu se sluchově postiženými, se zásadami správné komunikace. Součástí nabídky je i speciální multimediální CD přehledně prezentující základní informace z této oblasti.

11) Zásady správné komunikace s osobami se sluchovým postižením pro pedagogické poradce středních škol.

Série jednodenních seminářů určených pedagogickým a výchovným poradcům středních škol. Na těchto seminářích získají patřičné vědomosti výrazně usnadňující integraci sluchově postižených studentů do normálních středních škol. Součástí nabídky je i speciální multimediální CD přehledně prezentující základní informace z této oblasti.

12) On-line Centrum znakového překladu.

Tato služba teoreticky dostupná kdekoliv na světě, kde je k dispozici internet, umožňuje neslyšícím na místech, kde je instalován její terminál okamžité spojení pomocí videotelefonu nebo počítače s webovou kamerou se zkušeným znakovým tlumočníkem v Centru znakového překladu v Ostravě. Ten je připraven okamžitě (on-line) překládat konverzaci neslyšícího s patřičným úředníkem, lékařem apod. V rámci pilotního provozu jsou terminály instalovány dosud na těchto místech: Policie ČR v Brně (Běhounská ulice), Fakultní nemocnice Ostrava, Nemocnice Valašské Meziříčí, Úřad práce Ostrava, Magistrát města Ostravy, Městský úřad Valašské Meziříčí. V jednání je rozšíření na další místa – Zlín, Břeclav atd. Tato služba je poskytována zdarma. Je na neslyšících, aby ji na daných místech požadovali.

13) Cyklus motivačních filmů o uplatnění sluchově postižených v životě.

Portréty 6 sluchově postižených osob z různých oblastí života z ČR a Rakouska.

14) Česko-rakouský výkladový slovník znakového jazyka pro oblast zdravotnictví.

Více než 300 znaků pro nejčastější pojmy z oblasti zdravotnictví s výkladem – rakouské a české znaky, německé, české, anglické a latinské názvosloví. Je určen jak odbornému zdravotnickému personálu, tak neslyšícím, kteří se o své zdraví a zdravotní služby zajímají.

15) Znakový výkladový slovník pro oblast elektro.

Více než 300 znaků pro odborné pojmy z oblasti elektro. Slovník je určen především neslyšícím pracovníkům v elektrooborech nebo slyšícím elektrikářům, spolupracujícím se sluchově postiženými osobami