Ukončené projekty
Asistivní technologie pro neslyšící

Na daný projekt je poskytována finanční podpora
z národních zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Název poskytovatele dotace:

MMR ČR

Název dotačního programu:

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb – Spolky – 3170000016

Název projektu:

Asistivní technologie pro neslyšící

Číslo žádosti:

86854

Popis, cíle a výstupy projektu:

Zavedení stálé profesionální poradenské, projekční, montážní a servisní služby v oblasti realizace indukčních smyček a dalších asistivních technologií pro osoby se sluchovým postižením. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v §8 stanoví, že „ … prostory pro shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučení či překladatelský servis kin, divadel a sálů musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby …” V ČR však dosud neexistuje žádná obecně uznávaná autorita v této oblasti, která by byla schopna investorům a projektantům garantovat, že vybraná a instalovaná indukční smyčka bude splňovat všechny požadavky na ni podle potřeb osob se sluchovým postižením (dále jen OSP) kladené. Proto projekt zajistí vyškolení odborníků přímo z řad OSP a zprofesionalizuje dosud nesystematicky na základě dobrovolnosti realizované poradenské aktivity v této oblasti. Součástí projektu bude i marketingová kampaň, ve které žadatel bude spolupracovat s profesními asociacemi a svazy architektů, projektantů a montážníků technických zařízení budov a se stavebními úřady tak, aby všechny zainteresované strany byly seznámeny s existencí této služby a začaly ji využívat. Tím dojde ke zlepšení pozice OSP ve společnosti a umožnění jim plně se zapojovat do veřejného, kulturního, sportovního a společenského života.